چهارشنبه 28 تیر 1396

خدمات شناسه دار

 

1- ارائه مجوزهای صنعت نفت(13032212000)


 

                      
                 
            2-1- تایید ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت(13032212105)

                                

                     
 

2- تعیین فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت(13032215000)

             

3- تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت(13032216000)

  

4- تدوین پیش نویس قوانین و مقررات صنعت نفت (13032217000)


 

5- نظارت عالیه بر پروژه های فن آورانه وزارت نفت (13082218000)


 

6- راهبری پروژه های پژوهشی صنعت نفت (13082219000)


 

7- تعیین اولویت های فن آوری های صنعت نفت (13082220000)


 

8- ارائه شرح خدمات و ضوابط مهندسی صنعت نفت (13032221000)


 

9- رتبه بندی منابع تامین کالای صنعت نفت(AVL) (13032222000)


 

10-  راهبری معاملات دستگاه های صنعت نفت  (13032223000) 


 

11- ارائه دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در وزارت نفت (1308224000)