1401/2/24 شنبه

فراخوان شرکت ملی نفت ایران برای برداشت گاز هلیوم پارس جنوبی

1401/2/24 شنبهشنبه 24/2/14012022-05-14T20:26:00+04:305/14/2022فراخوان شرکت ملی نفت ایران برای برداشت گاز هلیوم پارس جنوبی<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="https://www.shana.ir/news/456827/فراخوان-شرکت-ملی-نفت-ایران-برای-برداشت-گاز-هلیوم-پارس-جنوبی"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:blue">معاون وزیر نفت اعلام کرد</span></span></a></span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></strong></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><a href="https://www.shana.ir/news/456827/فراخوان-شرکت-ملی-نفت-ایران-برای-برداشت-گاز-هلیوم-پارس-جنوبی"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="color:blue">فراخوان شرکت ملی نفت ایران برای برداشت گاز هلیوم پارس جنوبی</span></span></a></span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:28.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></strong></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span> <div style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: پارس جنوبی بزرگ&zwnj;ترین مخزن دارای هلیوم جهان است و شرکت ملی نفت ایران در این باره فراخوان داده قراردادی برای اجرای آن امضا شود. امیدواریم در پایان دولت سیزدهم، به تولید ال&zwnj;ان&zwnj;جی و هلیوم در پارس&zwnj;جنوبی دست یابیم</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وحیدرضا زیدی&zwnj;فرد</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آثار</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مؤثر نمایشگاه نفت به&zwnj;طور کامل</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مشخص است و شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان نیازهای خود</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">را در این زمینه بررسی</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">می&zwnj;کنند و تاکنون میلیاردها تومان قرارداد</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">طی ۲۶ دوره نمایشگاه بسته شده است، اظهار کرد:</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با توجه به شعار سال مبنی بر &laquo;تولید، دانش&zwnj;بنیان و اشتغال&zwnj;آفرین&raquo; اهمیت نمایشگاه امسال دوچندان شده است و باید برای رشد و توسعه شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان اقدام&zwnj;های</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مؤثری انجام داد.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه استفاده از فناوری برداشت هلیوم در پارس&zwnj;جنوبی در چه مرحله&zwnj;ای است، افزود: حدود ۱۴ یا ۱۵ سال می&zwnj;شود بحث تولید هلیوم در وزارت نفت مطرح است، اما</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">به علت تحریم&zwnj;ها این بحث متوقف شد.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پرداخت تسهیلات ارزان&zwnj;قیمت از محل صندوق فناوری نفت</span></span></strong><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در پاسخ به پرسشی درباره اقدام&zwnj;های این معاونت</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">برای استفاده از ظرفیت دانش&zwnj;بنیان&zwnj;ها اظهار کرد: تسهیل ارتباط و همکاری با دانش&zwnj;بنیان&zwnj;ها، راه&zwnj;اندازی پارک فناوری نفت که به مرحله عملیاتی رسیده و مراحل اولیه استقرار شرکت&zwnj;ها در آن، در حال انجام است، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق فناوری نفت و تبصره ۱۸ قانون بودجه که ۳۰۰ شرکت در فراخوان مرتبط شرکت کردند و ایجاد بازار عرضه و تقاضا برای شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان&zwnj; از جمله این اقدام&zwnj;هاست.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">زیدی&zwnj;فرد</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">افزود: سامانه&zwnj;ای فراهم شده است تا شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان بتوانند توانمندی&zwnj;های خود را</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ارائه کنند و برای کمک به ارتقای توان داخلی، هفته آینده شیوه&zwnj;نامه تسهیل ورود شرکت&zwnj;ها به فهرست بلند وزارت نفت (</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">AVL</span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">) ارائه می&zwnj;شود.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">وی درباره اینکه شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان به&zwnj;علت مشکل قانون مناقصات و اجرا نشدن قانون کپی&zwnj;رایت نمی&zwnj;توانند وارد صنعت نفت شوند، تصریح کرد: وزارت نفت قانون جداگانه&zwnj;ای برای مناقصه&zwnj;ها</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ندارد،</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مشکل ورود نرم&zwnj;افزارها نیز اختلاف قیمتی نمونه&zwnj;های داخلی و نرم&zwnj;افزارهای خارجی است که به&zwnj;صورت قفل شکسته با هزینه ناچیز در بازار وجود دارد.</span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تأکید کرد: به&zwnj;دنبال استفاده از روش&zwnj;هایی مانند</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ذکر شرکت&zwnj;های داخلی در پیوست قراردادها هستیم تا از این طریق شرکت&zwnj;های نرم&zwnj;افزاری داخلی که توانمندی آنها بسیار بیشتر از نمونه&zwnj;های خارجی است،</span></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بتوانند وارد صنعت نفت شوند.</span></span></span></span></span></span></span></div> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:115%"></span></span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;15b7daf41-d8da-45e2-8370-216838b9ab3c2022-05-15T11:25:22+04:30دکتر زیدی فرد4916/26/2022 1:55:35 AM


معاون وزیر نفت اعلام کرد
فراخوان شرکت ملی نفت ایران برای برداشت گاز هلیوم پارس جنوبی

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: پارس جنوبی بزرگ‌ترین مخزن دارای هلیوم جهان است و شرکت ملی نفت ایران در این باره فراخوان داده قراردادی برای اجرای آن امضا شود. امیدواریم در پایان دولت سیزدهم، به تولید ال‌ان‌جی و هلیوم در پارس‌جنوبی دست یابیم.
وحیدرضا زیدی‌فرد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آثار مؤثر نمایشگاه نفت به‌طور کامل مشخص است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای خود را در این زمینه بررسی می‌کنند و تاکنون میلیاردها تومان قرارداد طی ۲۶ دوره نمایشگاه بسته شده است، اظهار کرد: با توجه به شعار سال مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اهمیت نمایشگاه امسال دوچندان شده است و باید برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام‌های مؤثری انجام داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه استفاده از فناوری برداشت هلیوم در پارس‌جنوبی در چه مرحله‌ای است، افزود: حدود ۱۴ یا ۱۵ سال می‌شود بحث تولید هلیوم در وزارت نفت مطرح است، اما به علت تحریم‌ها این بحث متوقف شد.
پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از محل صندوق فناوری نفت
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در پاسخ به پرسشی درباره اقدام‌های این معاونت برای استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها اظهار کرد: تسهیل ارتباط و همکاری با دانش‌بنیان‌ها، راه‌اندازی پارک فناوری نفت که به مرحله عملیاتی رسیده و مراحل اولیه استقرار شرکت‌ها در آن، در حال انجام است، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق فناوری نفت و تبصره ۱۸ قانون بودجه که ۳۰۰ شرکت در فراخوان مرتبط شرکت کردند و ایجاد بازار عرضه و تقاضا برای شرکت‌های دانش‌بنیان‌ از جمله این اقدام‌هاست.
زیدی‌فرد افزود: سامانه‌ای فراهم شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند توانمندی‌های خود را ارائه کنند و برای کمک به ارتقای توان داخلی، هفته آینده شیوه‌نامه تسهیل ورود شرکت‌ها به فهرست بلند وزارت نفت (AVL) ارائه می‌شود.
وی درباره اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌علت مشکل قانون مناقصات و اجرا نشدن قانون کپی‌رایت نمی‌توانند وارد صنعت نفت شوند، تصریح کرد: وزارت نفت قانون جداگانه‌ای برای مناقصه‌ها ندارد، مشکل ورود نرم‌افزارها نیز اختلاف قیمتی نمونه‌های داخلی و نرم‌افزارهای خارجی است که به‌صورت قفل شکسته با هزینه ناچیز در بازار وجود دارد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تأکید کرد: به‌دنبال استفاده از روش‌هایی مانند ذکر شرکت‌های داخلی در پیوست قراردادها هستیم تا از این طریق شرکت‌های نرم‌افزاری داخلی که توانمندی آنها بسیار بیشتر از نمونه‌های خارجی است، بتوانند وارد صنعت نفت شوند.

 


بازدید:49
نسخه قابل چاپ