1401/2/28 چهارشنبه

دستورالعمل اجرای دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی ابلاغ شد

1401/2/28 چهارشنبهچهارشنبه 28/2/14012022-05-18T14:41:46+04:305/18/2022دستورالعمل اجرای دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی ابلاغ شد<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><strong><span lang="FA" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=c5355cac-f7f4-4208-aa83-3442683a58e6" target="_blank"><u><span style="color:#2980b9">دستورالعمل اجرای دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی</span></u></a><span style="color:#376092"><a href="../File/ShowFile.aspx?ID=ca93f40e-48fa-4636-93be-4f18433cf5b5"> </a>توسط &nbsp;وزیر نفت ابلاغ شد</span></span></span></span></strong><strong><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="color:#376092"></span></span></span></strong></span></span></span></span></span>17076f349-0b09-45bd-b7e7-8a51df0f535e2022-01-02T10:57:42+03:30ابلاغیه9136/21/2022 5:52:32 PMبازدید:91
نسخه قابل چاپ