1399/7/28 دوشنبه

نظام پژوهش، فناوري و تجاري‌سازي وزارت نفت ابلاغ شد

1399/7/28 دوشنبهدوشنبه 28/7/13992020-10-19T10:01:03+03:3010/19/2020نظام پژوهش، فناوري و تجاري‌سازي وزارت نفت ابلاغ شد<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نظام پژوهش، فناوري و تجاري&zwnj;سازي وزارت نفت با هدف جذب و توسعه دانش و فناوری&zwnj;های مورد نیاز صنعت نفت ابلاغ گرديد. اين نظام&zwnj;نامه با رويكرد استفاده از کلیه ظرفیت&zwnj;ها و توانمندی&zwnj;های در دسترس و با هدف توسعه فناوری مشتمل بر پنج فرایند 1- تهیه و تصویب سیاست&zwnj;ها و راهبردهای فناورانه صنعت نفت، 2- تولید نمونه پایلوت فناوری در بستر زیست&zwnj;بوم از طریق قراردادهای پژوهشی، 3- تولید نمونه نیمه&zwnj;صنعتی و تجاری&zwnj;سازی فناوری&zwnj;های راهبردی صنعت نفت در بستر زیست بوم، 4- ارتقاي توانمندی فناورانه صنعت نفت از طریق قراردادهای عملیاتی (پيوست فناوري)&quot; و 5- حل مسائل و چالش&zwnj;های جاری پژوهشی و فناورانه صنعت نفت در بستر زیست&zwnj;بوم طراحی، تعریف و تدوین گردیده است</span></span></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مراحل تدوين اين نظام&zwnj;نامه كه به مدت 2 سال به طول انجاميد شامل: مطالعه و بهینه&zwnj;کاوی شرکت&zwnj;های معتبر نفتی دنیا شامل كشورهاي نروژ، برزيل، چين و عربستان، مصاحبه با مدیران ارشد حوزه پژوهش و فناوری و نيز مديران عمليات صنعت نفت (آسيب&zwnj;شناسي نظام&zwnj;نامه&zwnj;هاي پيشين و دريافت پيشنهادات براي نظام&zwnj;نامه فعلي، طراحي مدل مفهومي نظام&zwnj;نامه، تدوين فرايندهاي جامع توسعه فناوري،</span></span></span> <span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ترسيم نقش تمامي ذي&zwnj;نفعان حوزه توسعه فناوري، تدوين شيوه&zwnj;نامه&zwnj;هاي ذيل هر يك از فرايندها است.</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">از جمله دستاوردهاي قابل انتظار از استقرار و اجرايي سازي اين نظام نامه در وزارت نفت مي&zwnj;توان به موارد زير اشاره نمود:</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1- احصای نیازهای فناورانه وزارت نفت به صورت ساختاری نظام&zwnj;&zwnj;&zwnj;مند</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">2- ایجاد زمینه مشارکت عادلانه کلیه عرضه&zwnj;کنندگان فناوری در قالب زيست&zwnj;بوم فناوري (شرکت&zwnj;های دانش&zwnj;بنیان، سازندگان، شرکت&zwnj;&zwnj;های نوپا و ..)</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">3- درج پیوست فناوری به عنوان بخش لازم&zwnj;الاجرا در قراردادهای عملیاتی</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">4- پذیرش ریسک تجاری&zwnj;سازی محصولات یا فرایندها از طریق خرید یا به&zwnj;کارگیری بار اول </span></span></span></span></span></span></span></span><br /> <span style="font-size:12pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"></span></span></span></span><br /> <a href="../File/ShowFile.aspx?ID=721831de-d76f-4a2e-96b0-96fbf1653bd1" target="_blank"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:120%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:120%"><span style="font-family:Lotus">دريافت فايل نظام&zwnj;نامه</span></span></span></u></span></span></span></span></span></a><br /> &nbsp;1a51466cf-2574-497e-983f-c85ac36d6b21DOERT12021-12-15T12:23:02.71+03:30DOERT179611/23/2022 7:49:22 PM


نظام پژوهش، فناوري و تجاري‌سازي وزارت نفت با هدف جذب و توسعه دانش و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت ابلاغ گرديد. اين نظام‌نامه با رويكرد استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های در دسترس و با هدف توسعه فناوری مشتمل بر پنج فرایند 1- تهیه و تصویب سیاست‌ها و راهبردهای فناورانه صنعت نفت، 2- تولید نمونه پایلوت فناوری در بستر زیست‌بوم از طریق قراردادهای پژوهشی، 3- تولید نمونه نیمه‌صنعتی و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی صنعت نفت در بستر زیست بوم، 4- ارتقاي توانمندی فناورانه صنعت نفت از طریق قراردادهای عملیاتی (پيوست فناوري)" و 5- حل مسائل و چالش‌های جاری پژوهشی و فناورانه صنعت نفت در بستر زیست‌بوم طراحی، تعریف و تدوین گردیده است.
مراحل تدوين اين نظام‌نامه كه به مدت 2 سال به طول انجاميد شامل: مطالعه و بهینه‌کاوی شرکت‌های معتبر نفتی دنیا شامل كشورهاي نروژ، برزيل، چين و عربستان، مصاحبه با مدیران ارشد حوزه پژوهش و فناوری و نيز مديران عمليات صنعت نفت (آسيب‌شناسي نظام‌نامه‌هاي پيشين و دريافت پيشنهادات براي نظام‌نامه فعلي، طراحي مدل مفهومي نظام‌نامه، تدوين فرايندهاي جامع توسعه فناوري، ترسيم نقش تمامي ذي‌نفعان حوزه توسعه فناوري، تدوين شيوه‌نامه‌هاي ذيل هر يك از فرايندها است.
از جمله دستاوردهاي قابل انتظار از استقرار و اجرايي سازي اين نظام نامه در وزارت نفت مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- احصای نیازهای فناورانه وزارت نفت به صورت ساختاری نظام‌‌‌مند
2- ایجاد زمینه مشارکت عادلانه کلیه عرضه‌کنندگان فناوری در قالب زيست‌بوم فناوري (شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان، شرکت‌‌های نوپا و ..)
3- درج پیوست فناوری به عنوان بخش لازم‌الاجرا در قراردادهای عملیاتی
4- پذیرش ریسک تجاری‌سازی محصولات یا فرایندها از طریق خرید یا به‌کارگیری بار اول

دريافت فايل نظام‌نامه
 

نسخه قابل چاپ