اداره‌کل امور فناوری

1399/8/11 یکشنبه

توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر اجرای مگاپروژه های فناورانه دانش بنیان، ارتقای تعاملات دولت-صنعت- دانشگاه، آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی...


ماموریت
توسعه توان فناورانه صنعت نفت از طریق سیاستگذاری، راهبری و نظارت حاکمیتی بر اجرای مگاپروژه های فناورانه دانش بنیان، ارتقای تعاملات دولت-صنعت- دانشگاه، آینده نگاری فناوری، تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای بالادستی و پایین دستی، توسعه زیرساختها و سامانه های اطلاعاتی، اجرای طرحها و پروژه های فناورانه و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه در بخشهای بالادستی و پایین دستی
 
اهداف، راهبردها و سیاست‌ها
اهداف
- توسعه فناوریهای بالادستی و پایین‌دستی و ارتقای بلوغ فناورانه صنعت نفت
- ارتقای توان رقابت فناورانه در سطح منطقه و بین‌المللی
راهبردها
- افزایش قابلیت رقابت فناورانه صنعت نفت از طریق همکاریهای بین المللی فناورانه
- جذب و انتقال فناوریهای نو ظهور و نوین به درون صنعت نفت با تاکید بر توسعه درون زا و برون نگر
سیاست‌ها
مهمتریــن جریانهــای فکــریِ ترســیم‌کننــده‌ نحــوه دخالــت هوشــمندانه و پیشدســتانه دولــت در توســعه اقتصــادی کشــورهای در حــال توســعه، توجه به مباني نظري‌اي همچون؛ سیاست صنعتی نوین، فرارسی (کچاپ)، سیاستگذاری نوآوری و سیاستگذاری توليد و کارآفرینی مي‌باشند.
در حــوزه توليد، کارآفرینــی و نــوآوری بــا مداقــه دقیــق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي، گــزارشات و رتبــه‌بنــدی‌هاي معتبر بیــن‌المللــی در حــوزه توليد و کارآفرینــی و نــوآوری و کســب وکار، مبــادرت بــه شناســایی ارکان و شــاخصهای اساسي توسعه کشــور خصوصا در صنعت نفت شد. گــزارش‌هــا و رتبــه بنــدی‌هــای مــورد توجه عبارتنــد از؛
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري
نقشه جامع علمي كشور
ساير اسناد بالادستي
شاخص" نوآوری جهانی"
شاخص "رقابت پذیری جهانی"
شاخص "رقابت پذیری اقتصادي"
شاخص "دیده بان جهانی کارآفرینی"
شاخص "جهانی کارآفریني"
شاخص "سهولت کسب و کار"
شاخص "نماگر نوآوری اتحادیه اروپا"
حاصــل ایــن بــررسي دقیــق، اســتخراج چارچــوب مفهومــی، جهـت ارائـه یـک توضیح جامـع و علّی-معلولـی، در مـورد چگونگی توســعه فعاليتها در وزارت نفت، از ســطح «ارکان» بنیــادی و زیربنایــی، تــا دســتیابی بــه نتایــج ســطح بالاتــر یعنــی «ارتقــای اکوسیسـتم‌هـای توليد و کارآفرینـی مبتنـی بر نـوآوری» تا نهایتا دسـتیابی بــه نتیجـه غایــی یعنــی «دســتیابی بــه یــک اقتصــاد کارآفریــن و نــوآور» بــود. بــه عبــارت دیگــر، دســتیابی بــه نتیجــه غایــی یعنــی «دســتیابی بــه یــک اقتصــاد کارآفریــن و نــوآور» نیازمنــد دخالــت دولــت جهــت ارتقــای ارکان بنیــادی و زیربنایــی اســت.
بــرای تهیــه ایــن گزارش، ابتــدا سعي شده است براساس پارامترهاي فوق‌الذكر، مبنايي جهت ارزيابي و نگاشت اقدامات، متناظر با شاخص‌هاي جهاني و همچنين نيازهاي داخل كشور از طريق توجه به نقاط ضعف و قوت تدوين گردد و برنامه‌هاي تحول آفرین جهت نوآوري و جهش توليد و کارآفرینـی در صنعت نفت كشور ارائه گردد. از جمله شاخص‌هاش مطالعه شده، شاخص رقابت پذيري اقتصادي است كه در ادامه عوامل مهم و الزامات پايه‌اي براي موفقيت در اين شاخص ارائه شده است.


يكي ديگر از مهمترين شاخص‌هاي بين‌المللي كه طيف وسيعي از معيارهاي ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت در توسعه همه‌جانبه را  پوشش مي‌دهد، شاخص نوآوري جهاني ‌مي‌باشد. شاخص
نوآوری جهانی  (GII به عنوان یک مرجع پیشرو، از طریق فراهم نمودن ابزارهای لازم و تدوین سیاست‌ها، به بهبود وضعیت تولید، بهره‌وری و اشتغال کمک می‌کند. این شاخص، با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی غنی از معیارهای دقیق، فاکتورهای نوآوری را برای کشورها به صورت مستمر ارزیابی می نماید. شاخص نوآوری جهانی یک پروژه رو به رشد و بهبود است، به طوری‌که براساس آخرین تحقیقات در زمینه اندازه‌گیری نوآوری، داده‌های پیشین را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. این شاخص به دو زیرشاخص ورودی و خروجی نوآوری تقسیم می‌شود. زیرشاخص ورودی شامل پنج رکن زير است که عوامل موثر در گسترش فعالیت‌های ابتکاری را نشان می‌دهند.
 1. نهادها
 2. سرمایه انسانی و تحقیقات
 3. زیرساخت‌ها
 4. پیچیدگی بازار
 5. پیچیدگی کسب و کار
زیرشاخص خروجی نیز شامل دو رکن زير است که دلالت بر خروجی‌های نوآوری دارند.
 1. خروجی‌هاي دانش و فناوری
 2. خروجی‌هاي خلاقانه
هر یک از ارکان نوآوری نیز شامل چند زیررکن می‌باشد و هر زیررکن در برگیرنده چند نماگر است.
در جداول ذيل سعي شده است نقاط قوت و نقاط ضعف ایران را از دیدگاه شاخص جهانی نوآوری اشاره گردد.


جدول 1. نقاط قوت ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری
شماره نقطه قوت زيرركن ركن
1 كارايي نوآوري - -
2 زيرركن آموزش دانشگاهی - سرمایه انسانی و تحقیقات
3 نماگر فارغ‌التحصيلان علوم و مهندسي آموزش دانشگاهی سرمايه انساني و تحقیقات
4 نماگر ثبت نام در دوره دانشگاهی آموزش دانشگاهی سرمايه انساني و تحقیقات
5 نماگر تشكيل سرمايه ناخالص زيرساخت‌هاي عمومي زيرساخت‌ها
6 نماگر اندازه بازار داخلی تجارت، رقابت و اندازه بازار پيچيدگي بازار
7 زيرركن خلق دانش - خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
8 نماگر نسبت تعداد ثبت اختراعات داخلي به توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد (تعداد/ ميليارد دلار) خلق دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
9 نماگر نسبت تعداد مقالات علمي و فني به توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد (تعداد/ ميليارد دلار) خلق دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
10 نماگر تعداد مقالات استناد شده براساس شاخص H خلق دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
11 زيرركن تاثير دانش - خروجي‌‌هاي دانش و فناوری
12 نماگر نسبت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد به نيروي كار تاثير دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
13 نماگر سهم توليدكنندگان فناوري‌هاي پيشرفته و نيمه پيشرفته از كل توليدكنندگان (%) تاثير دانش خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری
14 نماگر نسبت تعداد طرح‌هاي صنعتي داخلي به توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد (تعداد/ميليارد دلار) زيرركن دارايي‌هاي نامشهود خروجي‌هاي‌ خلاقانه
در جدول مربوط به نقاط ضعف، ضمن اشاره به نقاط ضعف مربوطه در صنعت نفت در سالهاي قبل، در مقابل هر نقطه ضعف اقدامات متناظر طراحي شده و در حال اجرا و درنظر گرفته شده براي پوشش و رفع آن آورده شده است.

جدول 2. نقاط ضعف و برنامه‌هاي درنظرگرفته شده (با تمركز بر صنعت نفت) در گزارش شاخص جهانی نوآوری
شماره نقطه ضعف برنامه‌ درنظرگرفته شده جهت رفع نقطه ضعف زيرركن ركن
1 نماگر كيفيت و نحوه نظارت شناسايي، ارزيابي و انتخاب شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌هاي فعال در حوزه صنعت نفت جهت همكاري در زيست‌بوم نوآوري و فناوري صنعت نفت فضای نظارتی نهادي
2 نماگر مشاركت الكترونيك پلتفرم مجازي و آزمايشگاه‌ مرجع فناوري اطلاعات و ارتباطات زيرساخت‌ها
3 زيرركن سرمايه‌گذاري
 • تاسيس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 • تاسيس صندوق پژوهش و نوآوری نفت
- پيچيدگي بازار
4 نماگر سهولت حمایت از سرمایه گذاران کوچک
 • راه‌اندازي مراكز اقماري نوآوري در دانشگاه‌ها
 • تاسيس صندوق پژوهش و نوآوری نفت
سرمايه‌گذاري پيچيدگي بازار
5 نماگر شدت رقابت محلي
 • فن بازار  صنعت نفت
 • نمايشگاه دائمي
 • امضاء تفاهمنامه با پارك‌هاي فناوري كشور
تجارت، رقابت و اندازه بازار پيچيدگي بازار
6 زيرركن جذب دانش
 • آينده نگاري گوگرد و ... كلان روندهاي صنعت‌نفت
 • تاسيس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 • نظارت بر اجراي پیوست انتقال فناوری قراردادهای نفتی
- پيچيدگي کسب و کار
7 زيرركن انتشار دانش
 • برگزاري گردهمايي فناورانه در پژوهشگاه صنعت نفت
 • فن بازار  صنعت نفت
- خروجي‌هاي‌ دانش و فناوری

وظایف
 تمرکز بر تحقق توسعه توان فناورانه صنعت نفت و مطابق با ساختار سازمانی مصوب اداره کل در شش حوزه الف) توسعه و انتقال فناوریهای بالادستی ب) توسعه و انتقال فناوریهای پایین دستی ج) آینده نگاری فناوری و توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه د) نظارت بر اجرا و بروز رسانی نقشه راه فناوری ه) نظارت و ارزشیابی طرحهای فناوری و و) سامانه و مستندسازی طرحهای فناوری مشتمل و مشتمل بر محورهای کلیدی ذیل:
- تاسیس و توسعه پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت
- گسترش همکاری های فناورانه و حمایت از فعالیت های دانش بنیان در پارک های فناوری کشور
- برپایی نمایشگاه دائمی جهت معرفی توانمندی شرکت های فناور داخلی در عرصه تولید تجهیزات و خدمات صنعت نفت
- آینده نگاری با دو هدف تعیین اولویت های فناوری ونوآوری صنعت نفت و نقشه راه  دستیابی به آنها در چارچوب نقشه جامع علمی کشور 
- نظارت بر اجرای پیوست انتقال فناوری قراردادهای نفتی
- ارتقای هماهنگی ها میان چهار شرکت اصلی در پیاده سازی برنامه های راهبردی توسعه فناوری
- حمایت از تولید فناوری های بومی و کاربرد توانمندی های ملی توسعه فناوری 
- تدوین نقشه راه اکتساب،‌بکارگیری و توسعه فناوری های اولویت دار صنعت نفت
- تشکیل کارگروه های تخصصی برای ارتقای سرعت و دقت پاسخگویی به اقتضائات مدیریتی و فنی
 
اقدامات
- فراخوان ها و برنامه های اجرایی در زیرپورتال fanavari.mop.ir منعکس می گردد
 
آشنایی با مدیر کل
نام و نام خانوادگی
- عرفان ریاحی سامانی

سوابق تحصیلی (از آخرین به قبل)
- دکترای برق - قدرت                 دانشگاه تربیت مدرس تهران
- کارشناسی ارشد برق - قدرت   دانشگاه تربیت مدرس تهران
- کارشناسی برق - قدرت           دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره های کاربردی:
1-Mini MBA  دانشگاه صنعتی شریف

2- دوره مدیریت پروژه حرفه ای PMP
3- دوره مدیریت پروژه IPF  فرانسهسوابق کاری (از آخرین به قبل)

1-  1395 - تاکنون :
  مدیرکل امور فناوری وزارت نفت
2- 1389-1395 :
    مدیر پالایشگاه خشکی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس
3- 1385- 1389 :
    سرپرست EPC2 پروژه پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس
4- 1382 - 1385 :
    سرپرست برق شرکت نفت و گاز پارس، پروژه پالایشگاه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
5- 1379 - 1382:
   مدیر و مجری پروژه های تحقیقاتی، شرکت توانیر و دانشگاه تربیت مدرس


سوابق علمی/پژوهشی
1379 تا کنون:
1- مکانیابی تاسیسات صنعت برق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
2- مطالعات جامع توان راکتیو، طراحی و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای یزد
3- بررسی وضعیت پایداری، پروفیل ولتاژ روی شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای هرمزگان
4- مطالعات جامع توان راکتیو شبکه انتقال و فوق توزیع برق های منطقه ای فارس و خراسان
5- خازن گذاری بهینه در شبکه انتقال و فوق توزیع برق های منطقه ای هرمزگان، یزد، فارس و خراسان
6- پیاده سازی نرم افزار جایابی پست های جدید و توسعه پیت های موجود در شبکه (SEP)
7- پیاده سازی نرم افزار طراحی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع (NEP)
8- پیاده سازی نرم افزار Reactive Power Planner جهت مطالعاتی از قبیل پایداری ولتاژ، پروفیل ولتاژ، جایابی بهینه خازن، راکتور و SVC
9- پیاده سازی نرم افزار پایگاه اطلاعات جغرافیایی (مکانی و توصیفی) در صنعت برق با استفاده از مفاهیم GIS
10- پیاده سازی نرم افزار پایگاه اطلاعاتی شبکه انتقال و فوق توزیع ایران به هدف تبدیل اطلاعات از نرم افزارهای PSSE، DigSILENT و Sym به یکدیگر


مقالات

-                 A framework for PSS pricing as an ancillary service in a competitive electricity market, E. Riahi Samani, H. Seifi, M.K. Sheikh-El-Eslami, Electrical Power and Energy Systems 46 (2013) 221–227

-                 Economic Valuation of Small Signal Stability as an Ancillary Service in a Competitive Electricity Market - International Review of Electrical Engineering- Praise Worthy Prize, April 2010

-                 A New Reactive Power Planning Procedure for Iranian Power Grid, Electric Power Systems Research Journal, ELSEVIER LTD, 72 (2004) 225-234  

-                 An Application of Generator Unit and ULTCs in Reactive Power Management in Large Scale Power System – UPEC Conference 2009

-      برنامه ریزی خرید خدمات جانبی و تغییر تولید نیروگاهها با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش پایداری ولتاژ،   کنفراس ملی برق ١٣٨٨ دانشگاه علم و صنعت

-          طراحی وپیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه ای فارس، کنفرانس ملی ژئوماتیک، اردیبهشت  1386

-          طراحی وپیاده سازی نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی بومی باکاربرد در صنعت برق، کنفرانس ملی ژئوماتیک، اردیبهشت  1386


مهارت های کامپیوتری

Technical Software:VSA (Voltage Stability Analysis), PSS/E, EMTP, CYME

ARCVIEW (Geographic information system GIS software), ArcGis, AutoCAD, Microstation, MapObject module, SQL Server

General Software:     Windows, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Internet

 Computer Programming: Visual Basic,Visual FORTRAN,Visual FoxPro, Visual C++, MATLAB


تماس با اداره‌کل

آدرس : خیابان کریمخان، خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک 523 طبقه 4 اتاق 402
تلفن تماس:2-61628020
پست الکترونیکی:
 e.riahi@gmail.com